•  

Aktuality

Voľné pracovné miesto - opatrovateľka

 16.01.2024

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

051 70 81 111,  www.vucpo.sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – INFORMÁCIA

Riaditeľka Domova v Poloninách, Nová Sedlica 50, 067 68, prijme do pracovného pomeru

opatrovateľku

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú - plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

 • úplné stredné odborné vzdelanie so zameraním na opatrovanie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • Akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť práce s PC
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • asertivita

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *

Forma odmeňovania

 • v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Platová trieda: 2
 • Tarifný plat od 700,00 eur v závislosti od započítanej praxe
 • + osobný príplatok
 • + príplatok za zmennosť (príplatky za soboty, nedele, sviatky, nočné)

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 29.01.2024  do 14.00 hod.

Adresa podania

Domov v Poloninách

Nová Sedlica 50

067 68 Zboj

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch

tel.:  0910 792 875

e-mail: riaditel@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk

ekonom@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk

1 2

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár