•  

Súčasnosť

Domov v Poloninách v Novej Sedlici poskytuje sociálne služby s celoročnou pobytovou formou v špecializovanom zariadení a v domove sociálnej služby v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V súlade so Všeobecným záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 30/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012, o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zriadeniach sociálnych služieb a krízových strediskách v ziaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Špecializované zariadenie: poskytuje celoročnú formu sociálnej služby s ustanovením § 39 zákona 448/2008 o sociálnych službách prijímateľom sociálnej služby, ktorých stupeň odkázanosti je namenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, korým je Alzheimerová choroba, Parkinsonová choroba a demencia rôzneho typu a etiológie.

Kapacita v Špecializovanom zaradení Domova v Poloninách je 13 prijímateľov sociálnej služby.

Domov sociálnej služby: poskytuje celoročnú formu sociálnej služby s ustanovením § 38 zákona o sociálnych službách prijímateľom sociálnej služby, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo ktorí sú nevidiaci alebo prakticky nevidiaci a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 zákona o osciálnych službách.

Kapacita v Domove sociálnej služby Domova v Poloninách je 10 prijímateľov socálnej služby.

Domov v Poloninách v Novej Sedlici ďalej poskytuje:

  • odborné činnosti: základné sociálne poradenstvo, špeciálizované sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálnu rehabilitáciu, pracovnú terapiu, ošetrovateľskú starostlivosť,
  • obsužné činnosti: ubtovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,
  • ďalšie činnosti: výdaj stravy, potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, úschova cenných vecí, poskytnutie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, zabezpečenie záujmovej činnosti.

Postup a potrebné náležitosti pri podávaní žiadosti o zabezpečnie poskytovania sociálnej služby nájdete v prílohách na stiahnutie.

Prílohy na stiahnutie:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti
  3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár