•  

Postup pre prijatie do špecializovaného zariadenia

V špecializovanom zariadení (ďalej len ŠZ) sa poskytuje sociálna služba v zmysle zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. (príloha č. 3 zákona o sociálnych službách) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba, Demencia rôzneho typu a etiológie.

Sociálnu službu poskytujeme fyzickej osobe  s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombináciami ktorá požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný VUC v mieste trvalého bydliska žiadateľa. V našom prípade sa jedná o Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

-  K žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doložiť:

- potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu ),

- potvrdenie o výške príjmu žiadateľa o sociálnu službu – rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške a druhu príjmu,

-  čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby ktorej sa má sociálna služba poskytovať  s overeným úradným podpisom,

- rozsudok súdu o pozbavení, alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony - u osôb pozbavených a obmedzených spôsobilosti na právne úkony, ako aj uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka,

- žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  kde sa uvádza názov a miesto poskytovateľa sociálnej služby ktoré si vybral žiadateľ, druh sociálnej služby ktorá sa má poskytnúť a forma sociálnej služby.

Žiadosť s priloženými prílohami sa odošle na príslušný VUC v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

Pre žiadateľov s miestom trvalého bydliska v Prešovskom samosprávnom kraji žiadosť s priloženými prílohami zaslať na adresu:

Odbor sociálny
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Všetky potrebné žiadosti a prílohy nájdete v časti TLAČIVÁ

Ďalšie informácie je možné získať prostredníctvom webovej stránky Úradu PSK.

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár