•  

Zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podávanie, preverovania a evidovanie oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zodpovedná osoba: Hlavný kontrolór PSK

Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

Písomné ozámenie - zasiela sa na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená : "Oznámenie - protispoločenská činnosť - NEOTVÁRAŤ".

Ústnou formou - do záznamu možné uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

Elektronickou formou - na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár