•  

Postup pre prijatie do DSS

V Domove sociálnych služieb (ďalej len DSS) sa poskytuje sociálna služba v zmysle zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V., je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. (príloha č. 3 zákona o sociálnych službách).

Sociálnu službu poskytujeme fyzickým osobám s rôznym druhom zdravotného postihnutia a ich kombináciami a fyzickej osobe, ktorá ešte nedovŕšila dôchodkový vek a požiadala o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom VUC v mieste trvalého bydliska žiadateľa. V našom prípade sa jedná o Prešovský samosprávny kraj, odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

- K žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, je potrebné doložiť nasledovne prílohy:

- potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti n a sociálnu službu),

- potvrdenie o výške príjmu žiadateľa o sociálnu službu – rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške a druhu príjmu,

- čestné vyhlásenie o majetku fyzickej osoby ktorej sa má sociálna služba poskytovať s overeným úradným podpisom,

- rozsudok súdu o pozbavení, alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony - u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony, ako aj uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka,

- žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, kde sa uvádza názov a miesto poskytovateľa sociálnej služby, ktoré si vybral žiadateľ, druh sociálnej služby ktorá sa má poskytnúť a forma sociálnej služby.

Žiadosť s priloženými prílohami sa odošle na príslušný VUC v mieste trvalého bydliska žiadateľa.

Pre žiadateľov s miestom trvalého bydliska v Prešovskom samosprvnom kraji žiadosť s priloženými prílohami zasielať na adresu:

Odbor sociálny
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Všetky potrebné žiadosti a prílohy nájdete v časti TLAČIVÁ

Ďalšie informácie je možné získať prostredníctvom webovej stránky Úradu PSK.

    Akcie, podujatia

    Fotogaléria

    Kalendár