•  

Aktuality

Štatutárny zástupca - životopis

 15.10.2020


Meno a priezvisko: Mgr. Ing. Jitka Franduličová

Adresa :  Ubľa 366, 067 73

Telefón : 0910 /  792 875

E-mailová adresa pracovná : riaditel@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk

Dátum a miesto narodenia :  04.10.1971 v Snine

Občianstvo : SR

Vzdelanie:

2020   - 2022      Prešovská univerzita v Prešove 

             Magisterský študijný program – odbor Sociálna Práca

2022     Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách  - Holíč

             Manažér kvality v sociálnych službách

2022     Tabita s.r.o.

             Krízový manažment v sociálnych službách

2020     IA MPSVR SR

             Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov

              v národnom projekte :  Kvalita sociálnych služieb

2019     RÚ -  Hrabyně Ostrava -

             medzinárodné certifikačné štúdium      BOBATH CONCEPT

             Basic IBITA instructor                 

2011 - 2013      Slovenská zdravotnícka univerzita  v Bratislave

             Špecializačné štúdium vo fyzioterapii

2005 - 2010   Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

             Bezpečnostný manažment  - Ochrana osôb a majetku

1997 - 1998        Stredná zdravotnícka škola Košice

              Diplomovaný fyzioterapeut  

1985 - 1989       Stredná zdravotnícka škola Košice

              Rehabilitačný pracovník

                                                      

Pracovná prax:

Od – do:    Organizácia, Názov pracovnej pozície

01.04.2020      Domov v  Poloninách v Novej Sedlici

                        Riaditeľka  -   Domova sociálnych služieb a Špecializovaného zariadenia

                       

2011 - 2020     Nemocnica Snina   - FRO

                         Diplomovaný fyzioterapeut - špecialista 

1993 - 2009     Domov sociálnych služieb Dúbrava

                        Diplomovaný fyzioterapeut

1989 -1990     Fakultná nemocnica s poliklinikou  Martin   

                        Rehabilitačný  pracovník                                                                                                

                                                                                                                             

    1 2

    Akcie, podujatia

    Fotogaléria

    Kalendár