•  

Špecializované zariadenie

V zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba a demencia rôzneho typu a etiológie.

V špecializovanom zariadení

poskytujeme:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7. osobné vybavenie,

zabezpečujeme:

1. rozvoj pracovných zručností,

2. záujmová činnosť,

utvárame podmienky na:

1. úschovu cenných vecí.

Domov v Poloninách poskytuje sociálnu službu 8 prijímateľom sociálnej služby s rôznym zdravotným postihnutím. Chod zariadenia je prispôsobený rytmu prijímateľov sociálnej služby a ich zdravotnému postihnutiu. Poskytujeme im pohodlie,  spoločenský program, účasť na akciach v komunite, útulné prostredie, domácu stravu a nepretžitú starostlivosť.

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár