•  

Iné činnosti

1. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí:

V zmysle Zákona o sociálnych službách a VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č.30/2012, má Domov v Poloninách vlastnú internú smernicu o úschove cenných vecí a operatívnej evidencii osobných účtov prijímateľov. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci a vkladné knižky prijímateľa, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe do zariadenia alebo počas pobytu v ňom na základe zmluvy o úschove cenných vecí. Cenné veci prijímateľa, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme zariadenie do úschovy na žiadosť súdom ustanoveného opatrovníka. Bez žiadosti opatrovníka a bez uzavretia zmluvy o úschove môže zariadenie prevziať cenné veci do úschovy len na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty. Bez zbytočného odkladu o tom upovedomí opatrovníka prijímateľa. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. Zariadenie vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy. V operatívnej evidencii sa vedú záznamy o osobných účtoch prijímateľov, vkladných knižkách a cenných veciach prijímateľov.

2. zabezpečuje sa záujmová činnosť

Všetko naše úsilie smeruje ku skvalitňovaniu poskytovaných služieb a k spokojnosti prijímateľov. Usilujeme sa im sprostredkovať dostatok podnetov pre ich vlastnú sebarealizáciu. Využívame k tomu rôzne formy ich aktivizácie formou záujmových aktivít, kultúrnych a duchovných činností. Pri všetkých aktivitách sa prihliada na zdravotný stav a vychádza sa z potrieb a záujmov prijímateľov, s rešpektovaním hodnôt človeka a osobnosti každého jednotlivca. Podľa svojich možností a schopností majú prijímatelia možnosť zúčastňovať sa týchto rôznych záujmových aktivít:

Tvorivá dielňa – prijímatelia sa schádzajú každý deň, a podľa svojich záujmov sa venujú zhotovovaniu rôznych predmetov z papiera, textilu, z prírodných materiálov, venujú sa pleteniu, vyšívaniu. Prijímateľom je k dispozícii kuchynka, kde si môžu pripravovať čaj, kávu alebo piecť koláčiky.

Spoločenské hry – prijímatelia sa schádzajú denne. K dispozícii majú rôzne stolové hry – dáma, šachy, človeče nehnevaj, kartové hry, pexeso a iné.

Tanečno - pohybové aktivity – prijímatelia sa schádzajú 1x týždenne, nacvičujú kultúrne programy k rôznym príležitostiam. Čítanie kníh a dennej tlače – prijímatelia sa schádzajú 2 x v týždni, jeho hlavnou náplňou je spoločné čítanie časopisov, kníh, príprava kultúrnych programov k rôznym udalostiam v zariadení, organizovanie besied na rôzne témy.

Terapie

Tréning pamäti – je zameraný na aktivizáciu a rozširovanie kapacity krátkodobej pamäti, precvičovanie mozgových funkcii na oddialenie vzniku a rozvoja kognitívnych disfunkcii. Precvičuje sa koncentrácia, asociácie, štrukturovanie, selekcia a dôraz sa kladie na akceptáciu seba a svojich možností. Vďaka nemu sa skvalitňuje pamäťová, koncentračná schopnosť a tiež kreativita. Tréning pamäti pre seniorov vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti.

Pracovná terapia – je rozvoj manuálnych zručností, koordinácia pohybov pri pracovnej činnosti, zautomatizovanie pracovných aktivít, naučiť ich primerane telesne a duševne pracovať a pomôcť prekonávať prekážky s tým spojené. Realizujú sa formou:

Ergoterapie – prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť prijímateľov v osobnom, pracovnom a sociálnom prostredí a tým zvýšenie kvality ich života. Cieľom je zlepšenie telesných a psychických funkcií prijímateľa, zlepšenie narušeného správania prijímateľa, vzbudenie záujmu o prácu namiesto nečinnosti prijímateľa, odvádzanie prebytočnej energie prijímateľa, zvýšenie sebavedomia a sebahodnotenia prijímateľa, zvýšenie schopnosti sústredenia a zlepšenie manuálnych zručností prijímateľa.

Pracovnej činnosti – práce v areáli CSS – kosenie a hrabanie trávy, sezónne práce – zametanie chodníkov, odpratávanie snehu, posýpanie zľadovatených chodníkov, hrabanie lístia, okopávanie a udržiavanie kvetinových záhonov, pomocné práce pri prenášaní rôznych predmetov.

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár