•  

Odborné činnosti

základné sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, poskytnutie základných informácii o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách

sociálna rehabilitácia

Odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách

ošetrovateľská starostlivosť

Domov v Poloninách zabezpečuje ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť prijímateľom podľa zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach vykonávajú zamestnanci zariadenia, ktorí spĺňajú podmienky pre výkon zdravotníckeho povolania

o Zariadenie navštevuje psychiater, neurologička, gynekologička, obvodný lekár

o Preprava na odborné vyšetrenia v NsP v Snine je zabezpečená sanitným vozidlom

pracovná terapia

Odborná činnosť na osvojovanie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností. Prijímateľ v rámci pracovnej terapie vykonáva rôzne pracovné činnosti podľa cieľov stanovených v individuálnom rozvojovom pláne s ohľadom na jeho zdravotný stav, možnosti a schopnosti.

tréning pamäti

Cieľom je posilniť kognitívne funkcie u seniorov, posilniť ich sebavedomie a naučiť ich využívať techniky zlepšenia pamäti v každodennom živote, čo prispieva ku skvalitneniu ich života, predlžuje ich samostatnosť a nezávislosť od pomoci iných.

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár