•  

Domov sociálnych služieb

V zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto osoba:

a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,

b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb

poskytujeme:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7. osobné vybavenie,

zabezpečujeme:

1. rozvoj pracovných zručností,

2. záujmová činnosť,

utvárame  podmienky na:

1. úschovu cenných vecí

Domov v Poloninách poskytuje sociálnu službu 9 prijímateľom sociálnej služby s rôznym zdravotným postihnutím. Chod zariadenia je prispôsobený rytmu prijímateľov sociálnej služby a ich zdravotnému postihnutiu. Poskytujeme im pohodlie, bohatý spoločenský program, účasť na akciach v komunite, útulné prostredie, domácu stravu a nepretžitú starostlivosť.

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár