•  

Aktuality

Voľne prac. miesto - ekonóm / ekonómka

 21.04.2023

erb_1_full

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

051 70 81 111,  www.vucpo.sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – INFORMÁCIA

Riaditeľka Domova v Poloninách, Nová Sedlica 50, 067 68, prijme do pracovného pomeru

Ekonóm/Ekonómka

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas PN

Požadovaná kvalifikácia

 • ekonomické vzdelanie –minimálne dosiahnuté stredoškolské vzdelanie s maturitou

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť práce s PC (Excel, Word, ...)
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • ovládanie ekonomických programov (napr. Spin, Magma..)
 • prax v oblasti ekonomiky vítaná

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *

Forma odmeňovania

 • v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • platová trieda a platový stupeň podľa stupňa vzdelania a odbornej praxe,  osobné hodnotenie

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 05.05.2023 do 12.00 hod.

Adresa podania

Domov v Poloninách

Nová Sedlica 50

067 68 Zboj

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne príp. telefonicky. Riaditeľka DSS si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch

tel.: +421-  57 7694 523, 0910 792 875

      

e-mail: riaditel@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk

1 2

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár