•  

Aktuality

Voľné pracovné miesto - zdravotná sestra

 27.02.2023

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

051 70 81 111,  www.vucpo.sk

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – INFORMÁCIA

 

 

Riaditeľka Domova v Poloninách Nová Sedlica 50,  067 68, príjme do pracovného pomeru na pracovné miesto

ZDRAVOTNÁ SESTRA

 

Pracovné podmienky

·       pracovný pomer na dobu neurčitú

Požadovaná kvalifikácia

 

Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotná sestra,detská alebo všeobecná sestra,
Vysokoškolské vzdelanie I. al. II. stupňa so špecializáciou:  

  • v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
  • v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

 

 

Iné kritéria a požiadavky

·       komunikačné schopnosti

·       schopnosť rozvážne a rozhodne konať

·       tolerancia, trpezlivosť, zodpovednosť, dôslednosť, empatia a asertivita

·       pozornosť a ochota pomáhať

·       schopnosť pracovať v tíme

·       Znalosť práce s PC

·       Flexibilita

·       Komunikatívnosť

·       Dôslednosť

Zoznam požadovaných dokladov

·       žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,

·       profesijný životopis

·       doklady o vzdelaní, príp. praxi

·       potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov

·        súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

·        pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov *

Forma odmeňovania

·       v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 5

·       Hrubá mzda: od 770,- 915 eur  + podľa započítaných kov praxe, + osobné hodnotenie, odmeny

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo e-mailom do 10.03.2023 do 12.00 hod.

 

Adresa podania

Domov v Poloninách

Nová Sedlica 50

067 68 Zboj

Na výberové konanie  budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pracovnú pozíciu.

 

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch

tel.: +421  57 7694 523, 0910 792 875

e-mail: riaditel@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk

            ekonom@domovvpoloninach-nsedlica.vucpo.sk

 

 

 

 

1 2

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár