•  

Aktuality

Voľné pracovné miesto - kuchárka

 27.02.2023

Kuchárka - Domov v Poloninách, Nová Sedlica

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Domova v Poloninách, Nová Sedlica 50, 067 68, prijme do pracovného pomeru

Kuchárku

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú
 • Zastupovanie počas materskej dovolenky

Požadovaná kvalifikácia

 • Stredoškolské vzdelanie

Iné kritéria a požiadavky

 • Flexibilita
 • Komunikatívnosť
 • Manuálna zručnosť

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, prípadne praxi
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov*
 • * Ak z technických dôvodov nebude možné získať výpis z registra trestov v súlade so zákonom. č. 177/2018 Z. z. (zákon proti byrokracii), je zamestnávateľ pri výkone práce vo verejnom záujme oprávnený v zmysle § 1 ods. 6 uvedeného zákona požiadať uchádzača o zamestnanie o predloženie výpisu z registra trestov v listinnej podobe nie staršieho ako 30 dní.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Hrubá mzda: od 700,00 eur + platový stupeň podľa odpracovaných rokov + osobné hodnotenie

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 10.03.2023 do 12:00 hod.

Adresa podania

Domov v Poloninách
Nová Sedlica 50
067 68 Zboj

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne. Riaditeľka Domova v Poloninách si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

1 2

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár