•  

Aktuality

Projekt

 22.02.2018

Projekt č. PL-SK/PO/IPP/III/043

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Kultúra ku klientom, klienti za kultúrou

Žiadateľ: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Nová Sedlica

Partner projektu: Gmina Cisna

Doba realizácie: 02 – 12. 2013 

Financovanie ERDF: 38 217,70 € 

Celkové náklady projektu: 44 962,00 € 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb (ďalej len „zariadenie“) je zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Je umiestnené v objekte bývalých kasární finančnej stráže, ktorý je v súčasnosti kultúrnou pamiatkou. Zariadenie sa nachádza v lone čistej prírody, v srdci národného parku Poloniny, v centre biosferickej rezervácie Východné Karpaty, ktorú tvoria 3 národné parky. Zariadenie bolo zriadené 1. 1. 2012 a v súčasnosti má kapacitu 23 miest a poskytuje sociálne služby na riešenie sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Obec Nová Sedlica, v ktorom sa nachádza, je najvýchodnejším cípom Slovenska, vzdialeným od hospodárskych a kultúrnych centier desiatky kilometrov, s takmer neexistujúcou kultúrnou infraštruktúrou (alebo so zlou dopravnou infraštruktúrou a s tým súvisiacim nedostatočným kultúrnym a hospodárskym vyžitím obyvateľstva tohto regiónu). Ide o prihraničnú oblasť, ktorá je obývaná rôznymi etnickými skupinami a zväčša národnostnými menšinami so zlou demografickou štruktúrou (väčší počet obyvateľstva v postproduktívnom veku, menší v produktívnom a minimálny v predproduktívnom). Takáto štruktúra obyvateľstva sťažuje udržanie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít miestneho obyvateľstva. 

     Takmer rovnaká situácia je aj na poľskej strane regiónu, kde Gmina Cisna je najjužnejšou časťou Poľska s pomerne riedkym osídlením. Úrad Gminy Cisna, ako orgán samosprávy, aktívne pracuje s príslušníkmi znevýhodnených skupín obyvateľstva regiónu. Jeho snahou je skvalitniť život všetkým obyvateľom regiónu, a preto sa snaží využívať každú príležitosť, o čom svedčí nielen celý rad realizovaných projektov ale aj partnerstvo so slovenskými žiadateľmi.  Vzdialenosť medzi Novou Sedlicou a Cisnou vzdušnou čiarou je približne 30 km, ale najkratšou cestnou sú tieto obce vzdialené takmer 150 km, čo veľmi sťažuje rozvoj cezhraničnej spolupráce zemepisne a historicky tak blízkych regiónov, pričom práve kultúrno-spoločenské podujatia tvoria podstatný rozmer cezhraničnej spolupráce.

     Projekt vytvorením Centra kultúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva regiónu bude slúžiť hlavne na prehlbovanie vzájomnej spolupráce v rámci partnerstva v oblasti kultúry, zachovávaniu spoločného kultúrneho dedičstva. Pomôže vzájomnej výmene kultúrneho bohatstva partnerov na obidvoch stranách (PL aj SK), umožní a uľahčí osobný styk skupín obyvateľstva a prispeje k lepšiemu poznaniu partnerov a k lepšej propagácii partnerských regiónov, čím sa zlepší kvalita života cieľových skupín obyvateľstva.

Aktivity projektu:

1. Oprava budovy sociálnych služieb a areálu

2. Kultúrno-spoločenské podujatia v Cisne a Novej Sedlici

3. Maľovanie portrétov seniorov na oboch stranách hranice

4. Vernisáže portrétov

5. Propagačné a informačné aktivity

Výstupy projektu:

• Vytvorenie centra kultúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva

• Stála výstava portrétov

• Kultúrne podujatia

• Vydanie bulletinu 

Fotogaléra z realizácie projektu

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013

1

Akcie, podujatia

Fotogaléria

Kalendár